Zpět

Reklamace

Záruční podmínky

Reklamační protokol ke stažení

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

Tento reklamační řád společnosti: SECTRON s.r.o., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Josefa Šavla 1271/12, PSČ 709 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152, IČO 64617939

dále také jen jako „SECTRON s.r.o.“ nebo „prodávající

upravuje v souladu s platnou a účinnou právní úpravou ke dni účinnosti tohoto reklamačního řádu, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a nároků z ní vyplývající. Otázky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními dopadajících platných a účinných obecně závazných právních předpisů českého právního řádu. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit v souladu s tímto reklamačním řádem.

I. Úvodní  ustanovení

1.1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě (dále také jen „zboží„) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající zabalí a opatří zboží způsobem sjednaným nebo obvyklým pro takové konkrétní zboží a případně přepravu sjednanou ve smlouvě za účelem uchování věci a její ochranu.

1.2. Kupující je povinen podle možnosti věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním zboží kupujícímu. Způsob a místo dodání vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo obecně závazných právních předpisů.

1.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

1.4. Kupující je povinen věnovat prohlídce náležitou péči, a to alespoň s vynaložením obvyklé pozornosti a pokud se jedná o podnikatele, pak ji provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit prohlídkou provedenou s odbornou péčí.

II.  Odpovědnost prodávajícího za vady

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu zboží, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Je-li kupujícím spotřebitel, pak platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruka za jakost tímto článkem reklamačního řádu není dotčena.

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží uvedené v bodě 2.1., které spočívají v tom, že :

– zboží nemá vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 – se zboží nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 – zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 – není zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (plyne-li z dokladu o předání zboží, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží odpovědnost prodávajícího za vady) a
 – zboží nevyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

2.3. Prodávající neodpovídá za vady pokud :

– vada na zboží existovala v době převzetí zboží kupujícím a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,
 – se jedná o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 – vada vznikla na zboží jeho opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
 – vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nesprávnou montáží, pokud tuto neprovedl prodávající, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby či mechanickým poškozením, nebo pokud
 – vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2.4. Je-li kupujícím spotřebitel, pak požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

III. Záruka  za jakost

3.1. Zárukou za jakost se prodávající nad rámec svých zákonných povinností vyplývajících mu z odpovědnosti za vady na prodávaném zboží zavazuje, že zboží bude po určitou dobu, která je uvedena na jeho obalu, v dokumentech připojených ke zboží nebo v reklamě, způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

3.2. Sjednají-li si prodávající a kupující jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

3.3. Záruční doba běží od odevzdání věci prodávajícím kupujícímu. Práva vyplývající ze záruky za jakost zaniknou, nebyla-li řádně uplatněna v záruční době.

3.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3.5. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

IV. Způsob  uplatnění reklamace

4.1. Práva z odpovědnosti za vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující takovou vadu zjistil. Učiní-li tak písemně spolu se zasláním vadného zboží, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu vyřízení reklamace, po níž jej kupující nemůže užívat.

4.2. Prodávající přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně prodávající zajistí po celou provozní dobu přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace.

4.3. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení vydaném prodávajícím kupujícímu, dokladu o úhradě kupní ceny, záručním listě, případně jiném dokladu předaném prodávajícím kupujícímu.

4.4. Kupující je za účelem prokázání práv vyplývajících z vadného plnění nebo záruky za jakost prodávajícímu povinen předložit doklad o koupi zboží (např. účtenku, fakturu, apod.), potvrzení prodávajícího dle bodu 2.4. tohoto reklamačního řádu nebo záruční list. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.

4.5. Je-li kupující spotřebitelem a nepoužijí-li se ustanovení o záruce za jakost, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. U již použitého spotřebního zboží je možné dobu pro uplatnění práv z vadného zboží sjednat až v polovině zákonné doby, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na dokladu o koupi zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí původně prodávajícím dodaného (kupujícím již reklamovaného) zboží kupujícím.

4.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.

4.7. Prodávající sdělí kupujícímu, jakým způsobem bude kupující informován o vyřízení reklamace.

V. Vyřízení  a náklady reklamace

5.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při případné přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.2. Je-li kupující spotřebitelem, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.4. Je-li reklamace vyřízena prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VI. Řešení  sporů

6.1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

6.2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím jsou k řešení vzájemných sporů mezi kupujícím a prodávajícím příslušné obecné soudy, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


 Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VII.  Závěrečná ustanovení

7.1. Dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů tak, že ustanovení tohoto reklamačního řádu se dostanou do rozporu s platným a účinným obecně závazným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový platný a účinný obecně závazný právní předpis.

7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 14.9.2017.


Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Hledáme relevantní výsledky.

Žádný výsledek neodpovídá Vámi napsanému výrazu.

Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Varování
Zavřít
Pro listování v sekci posuňtevpravo / vlevo
Pro listování v sekci posuňte vpravo / vlevo